Vi har opdateret vores cookie-politik for at sikre, at den er i overensstemmelse med loven om måling af brugeradfærd på internetsider. Læs mere om vores cookie-politik her.

Fortsæt
 
 
Gratis levering
3 års garanti
Gardiner til alle VELUX ovenlysvinduer
Nem montering med VELUX Pick&Click!™
Gratis stofprøver
 

 

Vedligeholdelse og reparation

Hvis du vil forlænge levetiden på dit VELUX ovenlysvindue eller blot give det en kærlig hånd, er det her du skal kigge.

VELUX tilbyder en lang række produkter, der er meget anvendelige, hvis du vil udskifte et ventilationsfilter, reparere en smårids eller skramme, smøre hængsler, male dit vindue eller give det en skinnende ny lak.

 

Vedligeholdelsessæt til hvidmalede VELUX ovenlysvinduer (ZZZ 131KB)

Pris
281,25 kr.
 
  • Rensemiddel, forsegler, svamp og brugsvejledning

Dette servicesæt til hvidmalede VELUX ovenlysvinduer hjælper dig med at forlænge levetiden på ​​dit vindue. Brug rensemidlet til at fjerne snavs som olie og fedt. Bagefter påføres forsegleren så vedligeholdelsestiden forlænges.

Forsegler:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. 

Hent sikkerhedsdatablad

 

Rensemiddel:

Warning 47x47

Advarsel!

 

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. 

P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P280 - Bær beskyttelse til øjne og ansigt. P305 - VED KONTAKT MED ØJNENE: P351 - Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. P338 - Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Hent sikkerhedsdatablad

Pris
281,25 kr.
 

Gør-det-selv-servicesæt til VELUX ovenlysvinduer (ZZZ 220)

Pris
193,75 kr.
 
  • Smørefedt
  • Ventilationsfilter (3 m)
  • Skumpakninger til 2-5 ovenlysvinduer (3 m)

Dette servicesæt, der er egnet til både træ- og polyuretanvinduer er et godt gør-det-selv produkt, der kan hjælpe dig med at forlænge levetiden på dit vindue. Vi anbefaler, at du smører hængsler og beslag minimum én gang om året. 

Denne version kan kun bruges til ovenlysvinduer fra før 2012.

Pris
193,75 kr.
 

Smørefedt til beslag og hængsler (ZZZ 148)

Pris
68,75 kr.
 
  • Smørefedt

Forlæng levetiden på dit VELUX ovenlysvindue! VELUX anbefaler smøring af hængsler og beslag minimum én gang om året.

Velegnet til alle typer VELUX ovenlysvinduer.

Pris
68,75 kr.
 

Lak til reparation af polyuretan vinduer (ZZZ 129KB)

Pris
412,50 kr.
 
  • Hvid polyuretan-lak (220 ml)

Dette produkt er velegnet til reparation af småridser og skrammer på VELUX ovenlysvinduer i polyuretan – rammen ikke ruden. Hvis dit vindue trænger til en kærlig hånd, er dette det perfekte gør-det-selv produkt.

Kan kun bruges til VELUX ovenlysvinduer i polyuretan.

Warning 47x47

Advarsel!

 

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. H412 - Skadelig for vandlevende organismer. 

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P280 - Brug egnede beskyttelseshandsker. P273 - Undgå udledning til miljøet. P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Hent sikkerhedsdatablad

Pris
412,50 kr.
 

Reparationssæt til VELUX trævinduer (ZZZ 176KB)

Pris
200,00 kr.
 
  • Klar lak (220 ml), brugsvejledning

Dette reparationssæt er velegnet til reparationer af småridser og skrammer på VELUX ovenlysvinduer af træ – rammen ikke ruden. Hvis dit vindue trænger til en kærlig hånd, er dette det perfekte gør-det-selv produkt.

Kan kun bruges til VELUX ovenlysvinduer af træ.

 

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.  

Hent sikkerhedsdatablad

 

Pris
200,00 kr.
 
 
 

Dankort  payment icon visa   payment icon mastercard        Følg os på Facebook

signature dk

 
Luk x Opdaterer . , 1 Læg i indkøbskurv Opdaterer indkøbskurven imp 2